Zaal Coupure

De BLANCO-zaal in de voor­ma­li­ge Veeartsenij is een onder­zoeks- en pre­sen­ta­tie­plek voor NUCLEO-resi­den­ten. De ruim­te wordt opge­vat als een groot tij­de­lijk ate­lier — als het ware een ver­leng­de van het eigen ate­lier. Een kun­ste­naar kan er ten­toon­stel­lin­gen, expe­ri­men­ten, proef­op­stel­lin­gen, lezin­gen of try-outs orga­ni­se­ren, met of zon­der publiek. We sti­mu­le­ren hier­mee actief het kun­ste­naars­ini­ti­a­tief, de dia­loog met de bui­ten­we­reld en samen­wer­kin­gen met kun­ste­naars en cura­to­ren van bui­ten NUCLEO.
Coupure 308, Gent