Ik zoek een atelier

Stap 1

Introductie

NUCLEO cre­ëert ruim­te voor de artis­tie­ke ont­wik­ke­ling van pro­fes­si­o­ne­le beel­den­de kun­ste­naars, onder ande­re door het aan­bie­den van ate­lier­ruim­tes in Gent.

Hier kan je een aan­vraag indie­nen voor een ate­lier bij NUCLEO. Lees eerst de ver­schil­len­de stap­pen en start dan je aan­vraag bij stap 7

Stap 2

Inschrijving

Om je in te schrij­ven bij NUCLEO maak je een onli­ne account aan. Bij het regi­stre­ren vra­gen we om kort te schet­sen waar­om je op zoek bent naar een ate­lier. We pol­sen er ook naar je artis­tie­ke profiel.

Na de beves­ti­ging van je regi­stra­tie kan je ons je gege­vens en dos­sier onli­ne bezorgen.

In de eer­ste plaats richt NUCLEO zich op pro­fes­si­o­ne­le beel­den­de kun­ste­naars en col­lec­tie­ven. We ver­wel­ko­men alle beel­den­de prak­tij­ken: schil­ders, beeld­hou­wers, con­cep­tu­e­le kun­ste­naars, men­sen met een hybri­de prak­tijk, enzovoort. 

Professioneel wil zeg­gen dat je de inten­tie hebt om je kunst­ac­ti­vi­tei­ten beroeps­ma­tig uit te oefe­nen, om een artis­tie­ke car­ri­è­re uit te bou­wen en – als het kan – van die acti­vi­tei­ten te leven.

Beginnende kun­ste­naars krij­gen bij NUCLEO bij­zon­de­re aan­dacht. De vraag naar werk­ruim­te is bij recent afge­stu­deer­de kun­ste­naars immers het grootst, omdat zij na hun oplei­ding hun ate­lier op school ver­lie­zen. Bovendien is hun finan­ci­ë­le posi­tie vaak bij­zon­der fragiel. 

Andere artis­tie­ke dis­ci­pli­nes (zoals podi­um­kun­sten, lite­ra­tuur, …), cre­a­tie­ve onder­ne­mers en cul­tu­re­le orga­ni­sa­ties kun­nen uit­zon­der­lijk ook een plek krij­gen, maar beel­den­de kun­ste­naars krij­gen steeds voorrang. 

  • Creatieve onder­ne­mers krij­gen enkel een plek indien ze van­uit een uit­ge­spro­ken artis­tiek inhou­de­lij­ke ach­ter­grond werken. 
  • Culturele orga­ni­sa­ties kun­nen zich aan­mel­den wan­neer hun wer­king aan­sluit bij de visie van NUCLEO en een meer­waar­de is voor de kun­ste­naars in resi­den­tie. Organisaties met hoofd­za­ke­lijk com­mer­ci­ë­le doe­len komen niet in aan­mer­king voor een ruimte.
Stap 3

Je dossier

Stuur ons je dossier. 

Een ont­van­ke­lijk dos­sier bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Een uit­ge­breid CV met de belang­rijk­ste gege­vens over je prak­tijk, met de nadruk op de laat­ste 2 à 3 jaar. Vermeld solo- en groeps­ten­toon­stel­lin­gen waar je aan deel­nam, opdrach­ten, prij­zen, publi­ca­ties, even­tu­e­le ver­ko­pen, … tel­kens met de datum en de loca­tie. Ook neven­ac­ti­vi­tei­ten zoals les­ge­ven, advies- en com­mis­sie­func­ties kan je hier­in opnemen.
  2. Visuele docu­men­ta­tie met min­stens 20 beel­den van werk van de laat­ste 2 tot 4 jaar, met ver­mel­ding van titel, jaar­tal, afme­tin­gen en gebruik­te media. 
  3. Tekst om je werk en artis­tie­ke prak­tijk te kade­ren. Beschrijf in maxi­mum 500 woor­den je inhou­de­lij­ke en artis­tie­ke uit­gangs­pun­ten, en hoe die tot uit­druk­king komen in je werk en prak­tijk. Omschrijf bij samen­wer­kin­gen dui­de­lijk je eigen aandeel. 
  4. Een moti­va­tie waar­voor je het ate­lier wil gebrui­ken, de inten­si­teit van het gebruik, de moti­va­tie voor je aan­vraag, even­tu­e­le con­cre­te plan­nen over artis­tie­ke projecten, …

Als je dos­sier goed ont­van­gen en vol­le­dig is ont­vang je een beves­ti­ging per e‑mail. Je kan­di­da­tuur is dan klaar voor bespre­king door de commissie.

Stap 4

De commissie

Je dos­sier wordt beke­ken door een onaf­han­ke­lij­ke com­mis­sie met des­kun­di­gen uit het beel­den­de kun­sten­veld. De hui­di­ge com­mis­sie bestaat uit Liene Aerts, Simon Debbaut, Hanna Ilczyszyn, Isolde Vanhee en Cedric Verhelst. 

Zij scree­nen je dos­sier vol­gens de cri­te­ria van NUCLEO

  • Voor beel­den­de kun­ste­naars moet de artis­tie­ke prak­tijk wer­ken van­uit een heden­daags refe­ren­tie­ka­der, waar­bij ele­men­ten van onder­zoek en reflec­tie een belang­rij­ke plaats inne­men. Het gaat om kunst­wer­ken in diver­se media, die getui­gen van een inhou­de­lijk kri­ti­sche rele­van­tie. De beel­den­de kwa­li­teit van het werk pri­meert, niet het lou­ter esthe­ti­sche aspect of de beheer­sing van een tech­niek. De kwa­li­teit van het werk, pro­fes­si­o­na­li­teit van de prak­tijk en ambi­tie en moti­va­tie van de aan­vra­ger zijn van door­slag­ge­vend belang bij de beoor­de­ling. Hierbij speelt het ont­wik­ke­lings­per­spec­tief een belang­rij­ke rol. Concrete plan­nen voor artis­tie­ke pro­jec­ten kun­nen mee­ge­no­men wor­den in de beoordeling.
  • Voor cre­a­tie­ve onder­ne­mers moet de prak­tijk wer­ken van­uit een artis­tie­ke visie waar­in ele­men­ten van expe­ri­ment en onder­zoek een belang­rij­ke rol spe­len. Dit resul­teert in kwa­li­ta­tief hoog­staand werk dat niet lou­ter func­ti­o­neel is, maar ook een ster­ke artis­tie­ke com­po­nent bezit.
  • Culturele orga­ni­sa­ties moe­ten wer­ken van­uit een artis­tie­ke visie en artis­tie­ke doel­stel­lin­gen. De visie en filo­so­fie moe­ten aan­slui­ten bij de wer­king van NUCLEO. De orga­ni­sa­tie biedt een meer­waar­de door pre­sen­ta­tie­mo­ge­lijk­he­den voor of samen­wer­kings­ver­ban­den met resi­de­ren­de kunstenaars.
Stap 5

De wachtlijst

Als je dos­sier posi­tief geë­va­lu­eerd wordt door de com­mis­sie kom je op onze wacht­lijst terecht. We pol­sen dan naar je mini­mum­verwachtingen voor een ate­lier. Van zodra het jouw beurt is op de wacht­lijst en er ate­liers vrij­ko­men die aan je voor­waar­den vol­doen, nodi­gen we je uit om te komen kij­ken. Jij beslist dan of het ate­lier iets voor jou is.

Stap 6

Verlenging

Na 2 jaar ver­valt je plek op de wacht­lijst. Indien je je plek voor een vol­gen­de 2 jaar wenst te ver­len­gen, vra­gen we je opnieuw een dos­sier voor de com­mis­sie in te dienen. 

Kunstenaars die al een NUCLEO-ate­­lier heb­ben, krij­gen elke 5 jaar de vraag om opnieuw hun dos­sier voor te leg­gen. Zo eva­lu­e­ren we onder meer de nood­zaak van het atelier. 

Hoe lang je effec­tief in het­zelf­de ate­lier kan blij­ven, hangt uiter­aard ook af van de gebruiks­ter­mijn die NUCLEO van de eige­naar krijgt.

Stap 7

Start met je aanvraag

Nu je alle infor­ma­tie hebt door­ge­no­men kan je hier star­ten met je aanvraag.

Heb je toch nog vra­gen? Check dan zeker onze FAQs hieronder.

F.A.Q.

1

Hoe lang is de wachttijd voor een atelier?

De wacht­tijd voor een ate­lier is moei­lijk te voor­spel­len. Die varie­ert van enke­le weken tot meer dan een jaar, en hangt af van het aan­tal ate­liers dat we op dat moment behe­ren, hoe groot de vraag is en wat je voor­waar­den zijn. De tij­de­lijk­heid van de ate­lier­ge­bou­wen brengt best wel wat ver­schui­vin­gen in het aan­bod met zich mee. 

2

Wat kost een atelier?

Elk ate­lier heeft een maan­de­lijk­se kost­prijs. Deze prijs omvat alle vas­te kos­ten en ener­gie. Er zijn dus geen afre­ke­nin­gen. NUCLEO moni­tort maan­de­lijks alle meter­stan­den om de kos­ten te overzien.

De prijs van een ate­lier wordt bepaald aan de hand van ver­schil­len­de para­me­ters zoals het aan­tal gebrui­kers van het ate­lier, het com­fort en de staat van de ruim­te, de lig­ging en de ver­wach­te gebruiks­ter­mijn van het gebouw. De prij­zen vari­ë­ren momen­teel van €100 tot €350 per per­soon per maand.

3

Hoe lang kan ik in mijn atelier blijven?

NUCLEO beheert ate­lier­ge­bou­wen via tij­de­lij­ke invul­ling van leeg­staan­de gebou­wen. Hoe lang we pre­cies kun­nen blij­ven hangt af van de toe­komst­plan­nen die de eige­naar voor het gebouw heeft. NUCLEO volgt dit nauw­ge­zet op en houdt alle gebrui­kers op de hoog­te een­maal de plan­nen con­cre­ter worden.

Meestal kun­nen we gebruiks­over­een­kom­sten voor­stel­len van onbe­paal­de duur met een opzeg­ter­mijn van 2 maan­den, die als eni­ge for­me­le zeker­heid geldt.

Wil je lan­ger dan 5 jaar bij NUCLEO blij­ven? Dan vra­gen we je om de 5 jaar een nieuw dos­sier voor te leg­gen aan de commissie.

4

Ik wil mijn atelier opzeggen. Hoe doe ik dat?

Opzeggen van je ate­lier gaat via een aan­ge­te­ken­de brief of per e‑mail aan NUCLEO

De opzeg­pe­ri­o­de van 2 maan­den gaat in van­af de eer­ste dag van de vol­gen­de maand, ten­zij anders ver­meld in je contract. 

Als NUCLEO eer­der dan het ein­de van de opzeg­ter­mijn een vol­gen­de kan­di­daat voor je ate­lier vindt, ver­valt je huur voor die periode.

5

Kan ik een atelier delen?

In bepaal­de gebou­wen zijn er deel­a­te­liers waar­bij we de indi­vi­du­e­le prak­tij­ken en noden op elkaar afstem­men, bij­voor­beeld een gro­te open werk­plek met bureaus en een loods waar beeld­hou­wers samen werken. 

Als de ruim­te en de artis­tie­ke prak­tijk daar­voor geschikt zijn, moe­digt NUCLEO het delen van een ate­lier aan. Alle gebrui­kers moe­ten wel eerst door de com­mis­sie zijn goedgekeurd.

6

Verhuizen naar een ander atelier, hoe doe ik dat?

Verhuizen van ate­lier kan. Geef dan je mini­ma­le noden door, zodat we je opnieuw op de wacht­lijst kun­nen noteren.

7

Hoe weet ik zeker dat ik op de wachtlijst sta?

Eenmaal je inge­logd bent op deze web­si­te kan je steeds je sta­tus nakij­ken. Die zie je links­bo­ven. Daar staat ook wan­neer je opnieuw een dos­sier voor de com­mis­sie moet voorleggen.

8

Ik heb een technisch probleem in mijn atelier, wat nu?

Een lamp ver­van­gen doe je zelf, maar een ander elek­trisch of tech­nisch defect, het ver­lies van je sleu­tel of ande­re pro­ble­men geef je het bes­te door aan NUCLEO