316836456 131443643068764 7435000945409968563 n
IMG 8650 web c Michiel Devijver
Bebe Books @ Lazy river workspace- © Michiel Devijver
318062124 135063166040145 8137530996920592468 n
332141286 895933411558073 5494334777571442336 n

SUPPORT

Info

SUPPORT is NUCLEO’s onder­steu­nen­de pro­gram­ma voor kun­ste­naars. Aan de hand van lezin­gen, work­shops en ande­re vor­men van uit­wis­se­ling kun­nen kun­ste­naars hun artis­tie­ke prak­tijk ver­die­pen en versterken. 

Projecten

For and by artists

Vanaf het najaar van 2024 tot en met het najaar van 2026 zet UFO (waar­van NUCLEO deel uit­maakt) het pro­gram­ma​‘For and by Artists: what does it mean to sup­port artists’ op touw in Vlaanderen en Brussel. 

Dit pro­gram­ma bestaat uit

  • een bezoe­kers­pro­gram­ma met inter­na­ti­o­na­le curatoren; 
  • peer-to-peer eve­ne­men­ten van kun­ste­naars voor kun­ste­naars en ande­re pro­fes­si­o­ne­len in het kunstenveld; 
  • kun­ste­naar­spor­tret­ten in de bre­de zin van het woord, waar­bij kun­ste­naars elkaar ont­moe­ten en in gesprek gaan.

In 2027 bren­gen we daar­naast een publi­ca­tie uit die ver­slag uit­brengt van het pro­ject op een expe­ri­men­te­le manier en de bevin­din­gen verankert.

Toon agenda →

SUPPORT STUDIO / EMPTY SQUARE

SUPPORT STUDIO / EMPTY SQUARE is een zelf­stu­rend col­lec­tief van kun­ste­naars, dat onder­steu­nen­de en ver­die­pen­de acti­vi­tei­ten voor een bre­de groep kun­ste­naars pro­gram­meert inge­bed in de wer­king van NUCLEO

Het col­lec­tief bestaat uit Gustav-Adam Dendooven, Jessica Marlieke en Yingda Dong.

SUPPORT STUDIO op Instagram

Toon agenda →