Over NUCLEO

Missie

Wat we doen

NUCLEO cre­ëert ruim­te voor de artis­tie­ke ont­wik­ke­ling van pro­fes­si­o­ne­le beel­dend kunstenaars.

 • We bie­den kwa­li­ta­tie­ve en betaal­ba­re ate­liers aan in en rond Gent.
 • We voor­zien ruim­te voor expe­ri­ment en presentatie.
 • We sti­mu­le­ren artis­tiek ini­ti­a­tief en expe­ri­ment bij kunstenaars.
 • We onder­steu­nen de artis­tie­ke prak­tijk met een divers inhou­de­lijk pro­gram­ma van­uit de noden van kunstenaars.

We delen onze ken­nis en erva­ring, en laten onze stem horen waar nodig. Ons beleid ver­sterkt de posi­tie van kun­ste­naars in de stad, en draagt zo bij aan de bio­toop van het kunstenveld.

Beleid

Atelierbeleid

NUCLEO beant­woordt de nood aan werk­ruim­te van pro­fes­si­o­ne­le beel­den­de kun­ste­naars door betaal­ba­re en kwa­li­ta­tie­ve ate­liers te voorzien.

Sinds de opstart in 2001 is NUCLEO de vas­te part­ner van Stad Gent voor het ate­lier­be­leid voor pro­fes­si­o­ne­le beel­dende kun­ste­naars. Sindsdien bouw­den we erva­ring op met het beheer van meer dan 30 tij­de­lij­ke pan­den en boden we werk­ruim­te aan ruim 500 kunstenaars. 

De mis­sie van NUCLEO is van­daag meer dan ooit essen­ti­eel. De ver­an­de­ren­de vast­goed­con­text in Gent (en ook in ande­re ste­den) zorgt immers dat er steeds min­der plaats en betaal­ba­re ruim­te is voor kunst. NUCLEO werkt daar­om samen met beleids­ma­kers en gebouw­ei­ge­naars om werk­ruim­te voor kun­ste­naars in onze stad te blij­ven vrijwaren.

Kunstenaarsbeleid

Naast de ate­lier­wer­king onder­steunt NUCLEO de artis­tie­ke prak­tijk van kun­ste­naars nog ver­der met BLANCO (toon- en expe­ri­men­teer­ruim­tes) en SUPPORT (een inhou­de­lijk pro­gram­ma). Kunstenaars heb­ben immers niet enkel nood aan fysie­ke werk­ruim­te. Voor het uit­bou­wen van een ster­ke prak­tijk is ook tijd en men­ta­le ruim­te voor ont­wik­ke­ling, dia­loog en reflec­tie nodig.

Team
 • Jens

  Jens Wijnendaele

  onderhoud & reparaties

 • Jonas

  Jonas Nachtergaele

  BLANCO, presentatie & communicatie

  jonas@nucleo.be
 • Luk

  Luk Emmery

  onderhoud & reparaties

 • Natacha2

  Natacha Platevoet

  ateliers & communicatie

  natacha@nucleo.be
 • Sofie

  Sofie Lattré

  ateliers, organisatie & cijfers

  sofie@nucleo.be
 • Tim

  Tim Vanheers

  beleid & toekomst

  tim@nucleo.be
RVB

De raad van bestuur is samen­ge­steld uit leden met diver­se exper­ti­se en komt een vijf­tal keer per jaar samen.

 • Ann Van Steenkiste CEO Gloribox communication; mede-oprichter Le Salon de Léon
 • Dieter Honoré ondernemer, creatieve jurist, coach
 • Dylan Peere directeur financiën en HR Vives Hogeschool
 • Greet Vlegels voormalig algemeen directeur MORPHO
 • Kurt Vanbelleghem curator, CEO Presentfuture, alumni coach Sint-Lucas Antwerpen
 • Luka Peeters kunstenaar, coördinator Lochness
 • Marc Vanborm voormalig zakelijk leider Ceremonia
 • Mieke Mels wetenschappelijk medewerker Mu.ZEE
 • Rik Audenaert CFO VIB
 • Sander Misplon kunstenaar, opleidingsondersteuner Beeldende Kunsten LUCA SoA, campus Sint-Lucas Gent
 • Sofie Jacobs HR business partner Stad Gent
 • Thibaut Verhoeven wetenschappelijk medewerker S.M.A.K.
 • Wouter Vermeylen (voorzitter) CEO Yesplan, vennoot Handelsreizigers in Ideeën
AV

De alge­me­ne ver­ga­de­ring komt een­maal per jaar samen en bestaat uit de leden van de raad van bestuur, aan­ge­vuld met:

 • Bruno Matthys kunstliefhebber, voorzitter Vrienden van S.M.A.K.
 • Dieter Aerts advocaat
 • Guy Châtel architect
 • Isolde Vanhee kunsthistorica en docent LUCA School of Arts
 • Stephanie Gildemyn beeldend kunstenaar
 • Wim Goes architect