Deze website maakt gebruik van Cookies.

Ik heb een gebouw

Introductie

Steeds op zoek

NUCLEO is voort­du­rend op zoek naar pan­den in en rond Gent om kwa­li­teits­vol­le kun­ste­naar­sate­liers te ont­wik­ke­len. De vraag naar werk­ruim­te voor kun­ste­naars blijft immers hoog.

We zoe­ken rui­me gebou­wen waar meer­de­re kun­ste­naars kun­nen samenwer­ken, met een gebruiks­ter­mijn van min­stens 2 jaar. De gebou­wen moe­ten wind- en water­dicht zijn en voor­zien van elek­tri­ci­teit, water, toi­let­ten en verwarming. 

Voordelen

Wat zijn de voordelen van een overeenkomst met NUCLEO?

U steunt een pro­ject met een gro­te maat­schap­pe­lij­ke meerwaarde. 

Meer dan 500 pro­fes­si­o­ne­le beel­den­de kun­ste­naars von­den via NUCLEO al een inspi­re­rend ate­lier. Door de aan­we­zig­heid van kun­ste­naars leeft een gebouw weer op en draagt het bij aan een leven­di­ge buurt en stad. Kun­ste­naar­sate­liers zijn een essen­ti­ë­le scha­kel in het rij­ke artis­tie­ke eco­sys­teem van Gent. Door het ter beschik­king stel­len van uw gebouw draagt u bij aan de diver­si­teit van boei­en­de kun­ste­naars­prak­tij­ken, zowel voor jon­ge als meer erva­ren kunstenaars.

Uw gebouw is in goe­de handen.

NUCLEO heeft bij­na 25 jaar erva­ring in het beheer van leeg­staan­de pan­den. We beheer­den al meer dan 40 gebou­wen, waar­on­der con­ven­ten die beschermd zijn als UNESCO werel­derf­goed, voor­ma­li­ge indu­stri­ë­le sites, school- en kan­toor­ge­bou­wen. De eige­naars zijn heel divers: publie­ke instan­ties zoals Stad Gent, SOGent, Thuispunt Gent, de vzw’s van de begijn­ho­ven, het Gemeenschapsonderwijs en daar­naast ook pro­ject­ont­wik­ke­laars zoals Revive, Brocap en VDD

Bij de start voert NUCLEO de nodi­ge wer­ken uit, zodat de vei­lig­heid in het gebouw gega­ran­deerd is. Bij een vol­doen­de lan­ge gebruiks­ter­mijn bekij­ken we wel­ke aan­vul­len­de inves­te­rin­gen zin­vol zijn. 

Leegstand is zonde.

Er is zoveel druk op de ruim­te in de stad dat een gebouw laten leeg­staan echt zon­de is. Leegstaande pan­den raken niet enkel in ver­val, ze zijn ook gevoe­lig voor inbraak en van­da­lis­me. Beheer door NUCLEO biedt een opwaar­de­ring van het gebouw en tege­lijk bescher­ming tegen onge­wens­te bezoe­kers. Bovendien ver­mijdt u het risi­co op leegstandstaksen.

Werkwijze

Hoe gaan we te werk?

Elk gebouw is anders. We hou­den daar­om tel­kens reke­ning met de spe­ci­fie­ke con­text en de toe­komst­plan­nen van de eige­naar. Samen bepa­len we de moge­lijk­he­den van het beheer door NUCLEO

We stel­len een con­tract op met dui­de­lij­ke afspra­ken. Daarin staan de ver­ant­woor­de­lijk­he­den van zowel de eige­naar als NUCLEO, die wij op onze beurt over­ne­men in de con­trac­ten met de kun­ste­naars. Zo ver­loopt de samen­wer­king in de bes­te verstandhouding.

NUCLEO blijft het eni­ge aan­spreek­punt voor de eige­naar. Wij zijn ver­ant­woor­de­lijk voor het goe­de beheer en rege­len alle zake­lij­ke en admi­ni­stra­tie­ve ver­ant­woor­de­lijk­he­den: denk maar aan brand­ver­ze­ke­ring, huur­ders­aan­spra­ke­lijk­heid, bur­ger­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid uit­ba­ting en de con­trac­ten met ener­gie­le­ve­ran­ciers. Wij vol­gen ook alle huur­dersver­ant­woor­de­lijk­he­den op, zoals het onder­houd van ver­war­mings­ke­tels, schou­wen en brandblusapparaten. 

Als eige­naar hoeft u niet recht­streeks in con­tact te staan met alle gebrui­kers, maar stemt u recht­streeks via NUCLEO af, bij­voor­beeld voor een plaats­be­zoek met archi­tec­ten, aan­ne­mers of kandidaat-kopers.

Interesse?

Laat het ons weten

Heeft u een leeg­staand pand waar­in u moge­lijk­he­den ziet voor kun­ste­naar­sate­liers? Aarzel dan niet con­tact op te nemen met Sofie Lattré.

Zoekt u lou­ter een com­mer­ci­ë­le tege­moet­ko­ming voor uw leeg­staand pand? Dan zijn ande­re opties wel­licht geschikter.