Deze website maakt gebruik van Cookies.

Privacy Policy

1. Algemeen

1.1 NUCLEO is een vzw (Lange Violettestraat 231, 9000 Gent, onder­ne­mings­num­mer BE 0476 469 047, tel: 09/ 329 50 52, e‑mail: info@​nucleo.​be) dat kwa­li­teits­vol­le en betaal­ba­re ate­liers in Gent en omge­ving voor kun­ste­naars uit ver­schil­len­de kunst­dis­ci­pli­nes ontwikkelt.

1.2 NUCLEO is ver­ant­woor­de­lijk voor de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. U kunt ech­ter alle per­soon­lij­ke data steeds naar eigen belie­ven wij­zi­gen of ver­wij­de­ren. Indien u na het door­ne­men van onze pri­va­cy ver­kla­ring of in alge­me­ne­re zin, vra­gen hier­over heeft of con­tact met ons wenst op te nemen, kan dit via onder­staan­de gegevens

NUCLEO
Lange Violettestraat 237
9000 Gent
tel: 09 329 50 52
info@​nucleo.​be

1.3 Gegevensbescherming nemen wij heel ern­stig. Wij garan­de­ren een gepas­te bescher­ming van uw per­soons­ge­ge­vens. Daarbij base­ren wij ons op de voor­schrif­ten van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kort­weg AVG of GDPR).

1.4. Met deze pri­va­cy­ver­kla­ring infor­me­ren wij u over de manier waar­op wij uw per­soons­ge­ge­vens ver­wer­ken van zodra u inge­schre­ven bent op een van de nieuws­brie­ven van NUCLEO.

2. Wat doen wij met uw informatie?

2.1 De per­soons­ge­ge­vens die u tij­dens de regi­stra­tie opgeeft wor­den door NUCLEO ver­werkt ten behoe­ve van de vol­gen­de doel­stel­lin­gen en rechtsgronden:

 • 1. om te infor­me­ren over de acti­vi­tei­ten bin­nen de wer­king van NUCLEO
 • 2. om infor­ma­tie te publi­ce­ren in over­een­stem­ming met uw per­soon­lij­ke privacyinstellingen
 • 3. des­ge­wenst onze nieuws­brief, uit­no­di­gin­gen en/​of ande­re infor­ma­tie over pro­duc­ten en dien­sten te versturen
 • 4. het beko­men van sub­si­die­ring door de over­heid (wet­te­lij­ke verplichting)

Uw per­soons­ge­ge­vens maken het voor NUCLEO moge­lijk om :

 • 1. uw inte­res­se­ge­bie­den in kaart te bren­gen zodat wij u geper­so­na­li­seer­de aan­be­ve­lin­gen kun­nen aanleveren
 • 2. alge­meen gebrui­kers­be­heer uit te voeren
 • 3. u te con­tac­te­ren wan­neer nodig
 • 4. vol­le­dig ano­nie­me sta­tis­tie­ken over het gebruik van NUCLEO te gene­re­ren en te delen met geïn­te­res­seer­de der­den in het kader van kennisuitwisseling
 • 5. de web­si­te en de infor­ma­tie­ka­na­len van NUCLEO ver­der te optimaliseren.

Indien u dat wenst, kunt u ten allen tij­de beslis­sen om (bepaal­de) per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger publiek te maken.

3. Wanneer ver­wer­ken of gebrui­ken wij wel­ke persoonsgegevens?

3.1 Bij gebruik van de web­si­te ver­za­me­len wij voor­al func­ti­o­ne­le informatie.

3.2 Bij regi­stra­tie op de nieuws­brief van NUCLEO slaan wij ook de vol­gen­de, meer per­soons­ge­bon­den infor­ma­tie op:

 • 1. alge­meen: e‑mailadres, post­co­de, voor­naam en naam
 • 2. spe­ci­fiek in func­tie van de toe­pas­sin­gen waar­van u met NUCLEO gebruik maakt, kun­nen — steeds met uw toe­stem­ming — aan­vul­lend vol­gen­de gege­vens wor­den ver­werkt: naam, voor­naam, straat­naam, post­co­de, land, taal waar­in u wenst aan­ge­spro­ken te worden.

3.3 Op geau­to­ma­ti­seer­de wij­ze ver­kre­gen per­soons­ge­ge­vens: bepaal­de gege­vens wor­den op geau­to­ma­ti­seer­de wij­ze ver­za­meld tel­kens wan­neer u NUCLEO gebruikt (bij­voor­beeld tel­kens u een actie uit­voert zoals een like”).

3.4 Wij hou­den de per­soons­ge­ge­vens in uw per­soon­lijk pro­fiel bij zolang u gere­gi­streerd blijft voor NUCLEO. Op die manier kun­nen wij u onze dien­sten op een opti­ma­le manier aanbieden.

3.5 Wanneer u uw regi­stra­tie opzegt, wor­den uw acties los­ge­kop­peld van uw per­soons­ge­ge­vens en gea­no­ni­mi­seerd bij­ge­hou­den voor onbe­paal­de duur.

3.6 We gebrui­ken de ver­za­mel­de gege­vens alleen voor de doel­ein­den waar­voor wij de gege­vens heb­ben verkregen.

4. Wanneer geven wij uw per­soons­ge­ge­vens door aan der­de partijen?

4.1 De gege­vens die u aan NUCLEO geeft, kun­nen wij aan der­de par­tij­en ver­strek­ken indien dit nood­za­ke­lijk is voor de uit­voe­ring van de hier­bo­ven beschre­ven doel­ein­den. Zo maken wij gebruik van een der­de par­tij voor :

 • het ver­zor­gen van de inter­ne­tom­ge­ving (web­hos­ting)
 • het ver­zor­gen van de IT-infra­struc­tuur (o.a. IT-netwerk)
 • het ver­zor­gen en ver­sprei­den van nieuws­brie­ven en uitnodigingen

4.2 Wij geven nooit per­soons­ge­ge­vens door aan ande­re par­tij­en waar­mee we geen ver­wer­kers­over­een­komst heb­ben afgesloten.

4.3 Bij de uit­bouw van onze dienst­ver­le­ning wer­ken wij samen met onder­aan­ne­mers (bij­voor­beeld hos­ting pro­vi­ders voor de web­si­te). Deze bedrij­ven zijn geves­tigd bin­nen de Europese Economische Ruimte en zijn er con­trac­tu­eel toe ver­bon­den het pri­va­cy­be­leid van NUCLEO strikt te res­pec­te­ren. Zij han­de­len enkel op instruc­tie van NUCLEO en nemen de nodi­ge maat­re­ge­len om per­soons­ge­ge­vens ade­quaat te beschermen.

5. Inzage- en correctierecht

5.1 U hebt het recht om kos­te­loos infor­ma­tie te vra­gen over de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. Op grond van de AVG heeft u even­eens het recht om deze per­soons­ge­ge­vens te laten wij­zi­gen indien ze onjuist of onvol­le­dig zijn. Daarnaast kunt u uw per­soons­ge­ge­vens laten ver­wij­de­ren of het gebruik ervan ver­bie­den indien ze niet ter zake zijn.

5.2 Om deze rech­ten uit te oefe­nen, kunt u ons altijd con­tac­te­ren via het e‑mailadres info@​nucleo.​be

6. Wat zijn uw rech­ten als betrok­ke­ne”?

6.1 In over­een­stem­ming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over spe­ci­fie­ke rech­ten in ver­band met de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens. U heeft recht op inza­ge en recht op cor­rec­tie of ver­wij­de­ring van de per­soons­ge­ge­vens wel­ke wij van u ont­van­gen heb­ben. Bovenaan dit pri­va­cy sta­te­ment staat hoe je con­tact met ons kan opnemen.

6.2 U kan steeds — kos­te­loos en zon­der daar­voor eni­ge moti­va­tie te moe­ten geven — bezwaar maken tegen de ver­wer­king van uw gege­vens voor doel­ein­den van direct marketing.

6.3 U heeft het recht om ons kos­te­loos te vra­gen over wel­ke per­soons­ge­ge­vens wij beschik­ken, en deze gege­vens des­ge­val­lend kos­te­loos te laten cor­ri­ge­ren, over te dra­gen of te verwijderen.

6.4 U heeft het recht om ons kos­te­loos, maar gemo­ti­veerd, te vra­gen om de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens te beper­ken of om tegen een ver­wer­king bezwaar te maken.

7. Hoe bevei­li­gen wij uw persoonsgegevens?

7.1 NUCLEO neemt gepas­te bevei­li­gings­maat­re­ge­len om uw gege­vens te bescher­men tegen onder meer onver­wach­te ver­nie­ti­ging, toe­val­lig ver­lies, moed­wil­li­ge wij­zi­ging of onge­oor­loof­de toe­gang. We maken onder meer gebruik van fire­walls, zor­gen ervoor dat alle infor­ma­tie en elk bestand op een vei­li­ge ter­mi­nal wordt opge­sla­gen en bescher­men elk pas­woord door encryptietechnologie.

7.2 Het gebruik van nick­na­mes of logins en wacht­woor­den of toe­gangs­co­des valt onder uw ver­ant­woor­de­lijk­heid als eind­ge­brui­ker. Hierbij ver­bindt u zich ertoe om het ver­trou­we­lij­ke karak­ter ervan zorg­vul­dig te bewa­ren. In geval van ver­lies, dief­stal of mis­bruik van aan­mel­dings­ge­ge­vens vra­gen wij u om ons onmid­del­lijk te waar­schu­wen per e‑mail met als onder­werp van het bericht Login NUCLEO’.

7.3 NUCLEO neemt pas­sen­de tech­ni­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche vei­lig­heids­maat­re­ge­len inza­ke de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens van kinderen.

8. Waar kan ik terecht voor vra­gen en/​of klachten?

8.1 NUCLEO stelt alles in het werk om uw pri­va­cy te res­pec­te­ren. Uiteraard valt het nooit uit te slui­ten dat een en ander ver­be­terd kan wor­den. Wij vra­gen u vrien­de­lijk om even­tu­e­le opmer­kin­gen en/​of klach­ten aan ons te mel­den via de hier­bo­ven mee­ge­deel­de contactgegevens. 

8.2 Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoen­de heb­ben behan­deld, mel­den wij u dat u ook steeds het recht heeft om con­tact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voor­ko­mend geval klacht in te die­nen, zo u zich in uw rech­ten geschon­den acht.

9. Bewaartermijn

NUCLEO bewaart per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger dan nood­za­ke­lijk voor het doel waar­voor deze zijn ver­strekt dan wel op grond van de wet is ver­eist, name­lijk niet lan­ger dan 10 jaar.

10. Wijzigingen

10.1 NUCLEO behoudt zich steeds het recht voor om deze pri­va­cy­ver­kla­ring te wij­zi­gen. Gelieve daar­om zelf regel­ma­tig de laat­ste ver­sie van dit docu­ment te raad­ple­gen. Bent u het oneens met een wij­zi­ging in de pri­va­cy­ver­kla­ring, dan heeft u steeds de moge­lijk­heid om uw account stop te zetten.

10.2 Deze pri­va­cy­ver­kla­ring werd het laatst gewij­zigd en her­zien op 23 mei 2018.